Statut

Temeljem članka 10. Zakona o političkim strankama ( „Narodne novine“, 76/93, 111/96, 164/98 i 36/01 ) na osnivačkoj Glavnoj skupštini Nezavisnih seljaka Hrvatske održanoj 21.10.2012 godine u Novoj Rači usvojen je

 

S T A T U T 

NEZAVISNIH  SELJAKA HRVATSKE


OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Statut političke stranke Nezavisni seljaci Hrvatske sadrži odredbe o:

nazivu i sjedištu, znaku stranke, predstavljanju i zastupanju, ciljevima i načinu djelovanja, članstvu, oblicima organiziranja, upravnim tijelima, načinu njihovog izbora i opoziva, trajanju mandata te načinu odlučivanja, sredstvima za rad, prestanku te postupku s imovinom u slučaju njenog prestanka,  kao i sva ostala pitanja značajna za rad i djelovanje stranke.

Članak 2.

Naziv stranke je: Nezavisni seljaci Hrvatske.

Skraćeni naziv je: NSH.

Sjedište stranke je u  Zagrebu.

Članak 3.

Nezavisni seljaci Hrvatske su politička stranka koja djeluje sukladno Programu, Statutu i drugim odlukama stranačkih tijela Stranke.

NSH se kroz svoje djelovanje zalaže za svekoliki napredak i razvitak Hrvatske. Stranka kroz političko djelovanje svojih članova i simpatizera ali i svih građana radi na ostvarivanju i zaštiti ljudskih, političkih, vjerskih, socijalnih, nacionalnih i svih drugih prava i interesa. Poseban interes NSH daje na razvoj poljoprivrede, ruralne sredine, održivog razvoja i zaštite okoliša.

NSH će svojim djelovanjem, prije svega javnim nastupima, ukazivati na važnost poljoprivrede i ruralnog razvoja te zaštite okoliša i održivog razvoja.

NSH će također biti politički kanal za kandidiranje i delegiranje što više seljaka i poljoprivrednika u sva predstavnička i izvršna tijela na svim razinama predstavničke i izvršne vlasti u Republici Hrvatskoj.

NSH će se zalagati za što veću obrazovanost i informatičku pismenost građana koji žive na selu, a posebno onih koji se bave poljoprivredom.

Članak 4.

Nezavisni seljaci Hrvatske su politička stranka, pravna osoba registrirana pri nadležnom tijelu.

Članak 5.

Nezavisne  seljake Hrvatske predstavljaju i zastupaju predsjednik i glavni tajnik.

Članak 6.

Rad stranke je javan a ostvaruje se priopćenjima za medije, tiskovnim konferencijama, obavještavanjima članova i simpatizera te javnim radom tijela stranke.

Članak 7.

Stranka ima svoj pečat i znak.

Pečat stranke okruglog je oblika, promjera 40 mm s tekstom uz rub NEZAVISNI SELJACI HRVATSKI – ZAGREB  te slika stiliziranog suncokreta u sredini pečata.

Znak stranke je stilizirani suncokret.

Ustrojstveni oblici stranke imaju pečate kao i stranka s tim da u drugom redu teksta stoji naziv organizacijskog oblika. 


Č L A N S T V O

 

Članak 8.

Članom stranke može postati svaki punoljetan poslovno sposobni državljanin Republike Hrvatske koji prihvati Program i Statut stranke.

Član potpisuje pristupnicu u stranku, a postaje punopravnim članom odlukom Predsjedništva NSH te upisom u evidenciju članova stranke koji vodi Glavni tajnik NSH.

Članak 9.

Član stranke ima pravo:

birati i biti biran u tijela stranke,

sudjelovati u radu stranke i u ostvarivanju zadaća stranke.

Članak 10.

Član stranke dužan je odgovorno i savjesno sudjelovati u radu stranke;
provoditi odluke viših tijela stranke, te čuvati ugled i zalagati se za interese stranke u svome političkom djelovanju.

Član je obavezan pridržavati se svih dokumenata stranke kao i plaćati članarinu kao bitan oblik sudjelovanja u radu i normalnom funkcioniranju stranke.

Članak 11.

Članstvo u stranci prestaje samovoljnim istupanjem člana iz stranke, isključenjem iz stranke i smrću.

Članak 12.

Članovima koji svojim djelovanjem štete interesima stranke, ne provode odluke tijela stranke, ne plaćaju uredno članarinu ili na drugi način ugrožavaju rad i provođenje programa stranke predsjednik uz odluku Predsjedništva stranke može izreći suspenziju na rok od 30 dana.
U težim oblicima predsjednik uz odluku Predsjedništva stranke može i izreći mjeru isključenja iz stranke.

Na navedene mjere suspendirani ili isključeni član ima pravo žalbe Sudu časti u roku od 15 dana od dana izrečene suspenzije.

Odluka Suda časti je konačna.USTROJSTVENI OBLICI STRANKE

Članak 13.

Ustroj stranke je na teritorijalnom načelu a ustrojstveni oblici stranke slijede u pravilu teritorijalni ustroj Hrvatske.

Ustrojstveni oblici su podružnice i županijske organizacije. Posebnim pravilnikom koje donosi predsjedništvo stranke regulirati će se  eventualni niži oblici organiziranja unutar podružnica (ogranci).


Članak 14.

Na području općina i gradova osnivaju se podružnice, dok se na području grada Zagreba podružnica u pravilu osniva na području gradske četvrti a u skladu sa teritorijalnom podjelom grada Zagreba.

Podružnicu osniva minimalno deset  (10) članova stranke, uz odluko o osnivanju podružnice koju donosi Predsjedništvo NSH.

Članak 15.

Tijela podružnice su skupština, predsjedništvo i nadzorni odbor.

Podružnica predlaže kandidate na izborima u općinama i gradovima kao i kandidate za sve ostale izbore na kojima stranka sudjeluje.

Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana koje bira skupština podružnice.

Nadzorni odbor kontrolira zakonitost rada podružnice.

Članak 16.

Skupština je najviše tijelo podružnice koju čine svi članovi stranke sa područja podružnice.

Članak 17.

Skupština bira i razrješuje predsjednika podružnice, potpredsjednike, tajnika, blagajnika,  dva člana predsjedništva Podružnice, predsjedništvo, nadzorni odbor, predstavnike podružnice za Glavnu skupštinu stranke kao i za županijsku skupštinu stranke.

Članak 18.

Sjednice skupštine saziva i njima predsjedava predsjednik podružnice a održavaju se najmanje jedanput godišnje.

Članak 19.

Podružnicu predstavlja predsjednik podružnice koji organizira rad podružnice, potiče rad članova stranke, brine za materijalno poslovanje podružnice te obavlja i druge poslove u skladu sa statutom stranke.

Članak 20.

Predsjedništvo podružnice čine : predsjednik, dva potpredsjednika, tajnik, blagajnik i dva člana predsjedništva izabrana na skupštini podružnice.

Članak 21.

Predsjedništvo podružnice potiče i omasovljuje rad podružnice, organizira akcije, događanja i tribine, provodi odluke skupštine, organizira predizborne aktivnosti, sudjeluje u političkom životu te obavlja i druge poslove u cilju jačanja stranke, a u skladu sa statutom i zakonima.

Članak 22.

Županijska organizacija stranke ustrojava se na području županije a sukladno teritorijalnoj podjeli Hrvatske.

Županijsku organizaciju čine podružnice sa područja županije.

Članak 23.

Tijela županijske organizacije su:

         Županijska skupština

         Predsjedništvo

         Nadzorni odbor.

Članak 24. 

Županijska skupština najviše je tijelo županijske organizacije. Skupštinu čine članovi županijskog predsjedništva, članovi nadzornog odbora županijske organizacije te izabrani članovi podružnica sa područja županije.

Svaka podružnica bira pet delegata u županijsku skupštinu. Sjednice županijske skupštine održavaju se najmanje jedanput godišnje.

 
Članak 25. 

Županijska skupština iz svojih redova bira predsjednika, tri potpredsjednika, tajnika, blagajnika i pet članova županijskog predsjedništva, te tri člana nadzornog odbora županijske organizacije. 

 

Članak 26.

Predsjedništvo županijske organizacije upravlja radom županijske organizacije. Predsjedništvo čine: predsjednik, tri potpredsjednika, tajnik, blagajnik i pet članova predsjedništva.

Predsjedništvo za svoj rad odgovara županijskoj skupštini i ostalim višim tijelima stranke.

Predsjedništvo bira pet delegata za glavnu skupštinu stranke.

Predsjedništvo potiče osnivanje novih podružnica na svome području, utvrđuje listu kandidata za izbore za županijsku skupštinu i župana, organizira tribine, akcije, predizbornu kampanju na svom području te radi i druge poslove u skladu sa statutom i zakonima.

 

Članak 27.

Nadzorni odbor županijske organizacije sastoji se od predsjednika i dva člana.

Nadzorni odbor kontrolira zakonitost rada županijske organizacije.

      

SREDIŠNJA  TIJELA  STRANKE


Članak 28.

 

Središnja tijela stranke su:

         Glavna skupština

         Predsjedništvo

         Predsjednik

         Glavni tajnik

         Sud časti

         Nadzorni odbor.

Članak 29.

Glavna skupština je najviše programsko, statutarno i izborno tijelo stranke.

Glavnu skupštinu čine članovi predsjedništva, predsjednik, glavni tajnik, članovi suda časti i nadzornog odbora te izabrani predstavnici županijskih organizacija i podružnica Stranke.

Pravo predlaganja predsjednika, glavnog tajnika, članova predsjedništva, članova suda časti i članova nadzornog odbora ima dosadašnje predsjedništvo, deset županijskih organizacija odlukama županijske skupštine koje moraju biti dostavljene u predsjedništvo stranke dvadeset dana prije glavne skupštine ili četrdeset članova glavne skupštine na samoj glavnoj skupštini.

Sjednice glavne skupštine održavaju se svake godine kao izvještajne dok je svake četiri godine izborna glavna skupština.

Glavnu skupštinu saziva i predsjedava predsjednik stranke ili netko koga izabere Skupština na prijedlog Predsjednika.

Članak 30.

Glavna skupština donosi Statut i njegove izmjene i dopune, donosi Program NSH, donosi poslovnik o svom radu, bira i razrješuje predsjednika, glavnog tajnika, članove predsjedništva,  suda časti i nadzornog odbora te obavlja i druge poslove u skladu sa statutom i zakonima.

Glavna skupština može poslove iz svojeg djelokruga prenijeti na Predsjedništvo stranke.

Članak 31.

Predsjedništvo stranke čine predsjednik, glavni tajnik i tri člana izabrana na glavnoj skupštini.

Predsjedništvo može u slučaju potrebe kooptirati još članova u svrhu boljeg rada. Sjednice predsjedništva saziva predsjednik stranke. Iznimno sjednice predsjedništva mogu biti održane i telefonskim putem te su i takve odluke pravovaljane.

Članak 32.

Predsjedništvo stranke:

donosi poslovnik o radu predsjedništva, koordinira rad stranke, donosi financijski plan i usvaja završni račun stranke, brine za materijalna i financijska dobra stranke, odlučuje o promjeni sjedišta stranke, donosi poslovnik o članstvu i poslovnik o radu suda časti, predlaže izmjene i dopune statuta, donosi odluke za koje ga ovlasti glavna skupština, nominira kandidate na listama za općinske, gradske i županijske izbore i Hrvatski Sabor, na prijedlog predsjednika donosi odluku o raspuštanju podružnice ili županijske organizacije, tumači Statut između dvije glavne skupštine, obavlja i druge poslove u skladu sa statutom i zakonima.

Članak 33.

Predsjednik stranke predstavlja i zastupa stranku, predlaže predsjedništvu raspuštanje podružnica i županijskih organizacija, saziva i vodi sjednice predsjedništva, predlaže odluku o suspenziji ili isključenju iz stranke, brine o imovini stranke, predlaže povjerenika za podružnicu ili županiju, obavlja i druge poslove u skladu sa statutom i zakonima.

Predsjednik potpisuje sve liste za izbore ili svojom odlukom ovlašćuje drugu osobu za potpisivanje lista za  pojedine županije, općine ili gradove.

Članak 34.

Glavni tajnik predstavlja i zastupa stranku uz predsjednika. Unapređuje rad stranke na svim nivoima, koordinira rad podružnica i županija, brine o sadržaju i ažurnosti web stranica stranke, skrbi o financijama i imovini stranke, radi i druge poslove koje mu naloži predsjednik stranke u skladu sa statutom i zakonima.

Članak 35.

Sud časti ima predsjednika i dva člana koji se biraju na glavnoj skupštini.

Sud časti neovisan je u svom radu.

Sud časti odlučuje o žalbama kod suspenzija ili isključenja članova a njegov rad uređuje se posebnim poslovnikom koji donosi predsjedništvo. Odluka suda časti je konačna.

Članak 36.

Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana koji se biraju na glavnoj skupštini.

Nadzorni odbor neovisan je u svom radu.

Nadzorni odbor prati i nadzire financijsko- materijalno poslovanje stranke, pregledava završni račun i podnosi izvješća nadležnim tijelima stranke.


RASPUŠTANJE PODRUŽNICA I
ŽUPANIJSKIH ORGANIZACIJA

Članak 37.

Predsjedništvo stranke na prijedlog predsjednika može donijeti odluku o raspuštanju podružnice ili županijske organizacije radi djelovanja suprotnim osnovnim političkim i programskim ciljevima stranke.

Članovi raspuštene organizacije imaju pravo žalbe sudu časti u roku od osam dana od odluke predsjedništva. Odluka suda časti je konačna.

Članak 38.

Ako na nekom području ne postoji ili je raspuštena podružnica ili županijska organizacija predsjedništvo će na prijedlog Predsjednika za to područje imenovati povjerenika koji ima rok od 90 dana da organizira rad stranke na navedenom području.

 

IZBOR, KANDIDIRANJE I OPOZIV

Članak 39.

Svaki član može birati i biti biran u tijela stranke na svim razinama.

Sva tijela stranke biraju se na razdoblje od četiri godine.

Za tijela stranke koja čini jedan član izabrani su kandidati koji dobiju natpolovičnu većinu glasova prisutnih članova. Za tijela stranke u koja se bira više članova izabrani su kandidati koji dobiju najveći broj glasova prisutnih članova redoslijedom broja dobivenih glasova.

Opoziv pojedinih članova tijela stranke ili tijela u cjelini te njihovu popunu može izvršiti isključivo ono tijelo koje je te članove ili tijela i izabralo osim u slučaju kada je statutom drugačije propisano.

 

Članak 40.

Način kandidiranja i postupak biranja određuje predsjedništvo istodobno sa donošenjem odluke o provođenju redovitih ili prijevremenih izbora za tijela stranke kad to nije statutom potonje određeno.

 

KVORUM   I  ODLUČIVANJE

Članak 41.

Tijela stranke mogu donositi pravovaljane odluke ako je sjednici nazočna većina od ukupnog broja članova. U tom slučaju odluke se donose većinom nazočnih članova.

Glavna skupština može donositi pravovaljane odluke ako joj prisustvuje više od 50 % ukupno mogućeg broja punopravnih članova koji čine glavnu skupštinu a odluke se donose natpolovičnom većinom glasova prisutnih.

Članak 42.

Statut je najviši normativni akt kojim se uređuje unutarnji ustroj i upravljanje u stranci.

Postupak donošenja izmjena i dopuna ovog statuta mogu pokrenuti članovi ili tijela stranke.

Prijedlozi u smislu stavka 2. ovog članka dostavljaju se najkasnije dvadeset dana prije glavne skupštine  predsjedništvu koje je dužno očitovati se o svakom prijedlogu i o tome izvijestiti predlagatelja. Statut i izmjene ili dopune statuta donosi glavna skupština stranke.

MATERIJALNO  I  FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 43

NSH može radi ostvarivanja svojih političkih ciljeva stjecati prihode od imovine u svojem vlasništvu, članarine, izdavačke djelatnosti, dobrovoljnih priloga (donacija), prodaje propagandnog materijala, organiziranja stranačkih manifestacija te iz drugih zakonom dopuštenih izvora.                                  

Članak 44.

O prestanku rada političke stranke Nezavisni seljaci Hrvatske odluku donosi Glavna skupština NSH natpolovičnom većinom prisutnih članova Glavne skupštine.

U slučaju prestanka rada stranke njezina imovina će pripasti udruzi pod nazivom Nezavisni hrvatski seljaci, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 13b.                  

PRIJELAZNE  I ZAVRŠNE ODREDBE                                                

Članak 45.

Ovaj statut stupa na snagu danom usvajanja na osnivačkoj Glavnoj skupštini NSH, održanoj u Novoj Rači, 21. listopada 2012. godine.

Nakon upisa političke stranke Nezavisni seljaci Hrvatske u registar političkih stranaka Hrvatske Statut NSH će sukladno zakonu biti objavljen u „Narodnim novinama“.

 

Nova Rača, 21.10.2012. 

Predsjednik

/Mato Mlinarić/